'Ants on Epi Blossom'  2008 David Coyote
'Ants on Epi Blossom' © 2008 David Coyote
enlarge